Celem diagnostyki chorób dziedzicznych oczu u małych zwierząt jest zapewnienie na szeroką skalę badań przesiewowych których wyniki mogą posłużyć jako podstawa do stopniowej eliminacji tych chorób z populacji hodowlanej. Aby osiągnąć ten cel EESVO ustanowiło Komitet Monitorujący choroby dziedziczne oczu (HED) zwany Egzaminatorami HED. Podstawową misją Egzaminatorów HED jest:

 • opracowanie i wdrożenie zasad diagnostyki chorób dziedzicznych oczu (HED)
 • ustalenie wymogów rejestracji na liście Egzaminatorów HED
 • przetwarzanie i publikacja wyników badań przesiewowych HED

Kryteria rejestracji na liście Egzaminatorów HED

Każdy lekarz weterynarii może stać się Egzaminatorem HED pod warunkiem spełnienia następujących kryteriów:

 • jest członkiem EESVO
 • posiada aktualne prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • posiada minimum sprzętowe umożliwiające przeprowadzenie bezpośredniej i pośredniej oftalmoskopii, gonioskopii, tonometrii, biomikroskopii z minimalnie 10 krotnym powiększeniem i urządzenie umożliwiające dokumentację uzyskanych obrazów
 • zdanie specjalistycznego egzaminu zawodowego dla egzaminatorów HED

Egzaminy przeprowadzane są przez EESVO. Wnioskodawca powinien złożyć pisemny wniosek. EESVO określa datę egzaminu na podstawie porozumienia z Komisją Egzaminacyjną. Opłata egzaminacyjna wynosi 250 €. Osoba ubiegająca się o egzamin musi:

 • posiadać 3-letnie doświadczenie w okulistyce weterynaryjnej;
 • dokumentować przebadanie przynajmniej 500 psów; przynajmniej 150 psów musi zostać przebadana pod nadzorem dwóch różnych egzaminatorów HED uznawanych przez EESVO. Wyniki należy przechowywać dla wszystkich przebadanych zwierząt.
 • dokumentować przebadanie przynajmniej 100 kotów; Wyniki należy przechowywać dla wszystkich przebadanych zwierząt.

Merytoryczną ocenę spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów warunkującyh przystąpienie do egzaminu przeprowadza komitet stały do spraw HED w składzie: prof. dr hab. Ireneusz Balicki, dr Przemysław Bryła, dr Jiri Beranek, dr hab. Marcin Lew, prof. dr hab. Alexandra Trbolova.

Literatura zalecana do egzaminu – Lista literatury zalecanej do egzaminu na Egzaminatora HED (dostępne po zalogowaniu).

Komisja Egzaminacyjna powoływana jest przez EESVO spośród członków Komitetu Monitorującego choroby dziedziczne oczu (HED). 

Egzamin składa się z następujących części

 • Ocena 10 obrazów chorób dziedzicznych oczu dotykających przedniego odcinka gałki ocznej i 10 obrazów odcinka tylnego. Określenie rozpoznania (1 punkt) i predyspozycji rasowych (1 punkt). Ilość możliwych do uzyskania punktów – 40.
 • W części pisemnej należy wykazać się znajomością trzech chorób dziedzicznych oczu (HED), ze zwróceniem uwagi na objawy kliniczne i rozpoznanie (każda oceniana jest w zakresie 0 – 5 punktów).
 • Na końcu następuje prezentacja własnego przypadku klinicznego zawierającego zdjęcia obrazów klinicznych (histologicznych, histopatologicznych – w zależności od przypadku) chorób dziedzicznych oczu (max. 5 punktów).

Aby pomyślnie zdać egzamin należy uzyskać przynajmniej 45 z 60 możliwych punktów. W przypadku niepowodzenia egzamin można powtórzyć (włącznie z wymogiem uiszczenia ponownej opłaty), jednakże nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy.