Členstvo

Člen

Členom sa môže stať každý uchádzač, ktorý splní nasledovné podmienky:

 • ukončil vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa veterinárneho zamerania
 • poslal písomnú prihlášku (e-mail), obsahujúcu osobné údaje, adresu, e-mail, telefónne číslo, miesto súčasného zamestnania a rok ukončenia štúdia na e-mailovú adresu: okulistyka.lew@gmail.com
 • uhradil členský príspevok: 20 € (IBAN: 2609000000005109026880)

Napíšte prosím svoje meno do správy pre prijímateľa na identifikáciu odosielateľa.

Čestný člen

Čestným členom EESVO môže byť fyzická alebo právnická osoba, o ktorej čestnom členstve v spoločnosti rozhodlo plénum EESVO. Pri rozhodovaní o udelení čestného členstva, prihliada plénum predovšetkým na aktivity v oblasti veterinárnej medicíny, najmä na zásluhy o rozvoj veterinárnej vedy a výskumu, zásluhy v oblasti veterinárnej praxe v oftalmológii a zásluhy o rozvoj spoločnosti. Čestní členovia majú právo bezplatne sa zúčastňovať kongresov a ďalších akcií organizovaných asociáciou. U čestného člena nie je podmienkou členstva príslušnosť ku veterinárnej profesii.

Študent

Študentským členom sa môže stať študent univerzity veterinárskeho lekárstva na území Európskej únie, akademické diplomy ktorej sa v členských štátoch automaticky uznávajú a ktorý:

 • zaregistroval sa na internetovej stránke spoločnosti vyplnením registračného formulára, prípadne osobne na akcii, ktorej organizátorom je asociácia
 • poslal písomnú prihlášku (e-mail), obsahujúcu osobné údaje, adresu, e-mail, telefónne číslo, miesto súčasného zamestnania a rok ukončenia štúdia na e-mailovú adresu: okulistyka.lew@gmail.com
 • preukázal sa výkazom o riadnom štúdiu alebo platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium ceterinárneho lekárstva
 • zaplatil zvýhodnený členský poplatok (50% z členského poplatku): 10 € (IBAN: 2609000000005109026880)

Napíšte prosím svoje meno do správy pre prijímateľa na identifikáciu odosielateľa.

Členstvo študentského člena je obmedzené len po dobu riadneho štúdia. Študenský člen je povinný preukazovať svoj status študenta predložením potvrdenia o štúdiu vystaveného študijným oddelením príslušnej fakulty na sekretariáte spoločnosti, resp. platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium veterinárskeho lekárstva.

V prípade nesplnenia hore-uvedenej povinnosti je asociácia oprávnená rozhodnúť o zániku člentského člena bez nároku na vrátenie zvýhodneného členského príspevku.

Individuálni študentskí členovia majú všetky práva a povinnosti riadnych členov, pokiaľ nie je v stanovách alebo rozhodnutím pléna stanovené inak.

Posudzovateľ dedičných očných ochorení (DOO)

Posudzovateľom DOO sa môže stať každý veterinárny lekár, ktorý:

 • je členom EESVO
 • vlastní Osvedčenie o splnení podmienok na výkon veterinárnej liečebnej a preventívnej činnosti
 • má minimálne prístrojové vybavenie, ktoré mu umožňuje priamu a nepriamu oftalmoskopiu, gonioskopiu, tonometriu a biomikroskopiu s minimálnym zväčšením 10 x
 • absolvoval odbornú špecializačnú skúšku pre posudzovateľa DOO