Cieľom diagnostiky dedičných očných ochorení u malých zvierat je plošná depistáž, ktorej výsledky sú základom pre postupnú elimináciu týchto ochorení z chovnej populácie. Za účelom splnenia tohto cieľu EESVO zriadilo Komisiu pre sledovanie dedičných očných ochorení (DOO), ďalej len posudzovatelia DOO. Základné úlohy posudzovateľov DOO sú:

 • vypracovať a realizovať zásady diagnostiky dedičných očných ochorení (DOO)
 • stanoviť podmienky pre zapísanie do zoznamu posudzovateľov DOO
 • vymenovať personálne zloženie skúšobnej komisie pre posudzovanie DOO
 • spracovať a publikovať výsledky depistáže DOO

Podmienky na zapísanie do zoznamu posudzovateľov DOO

Posudzovateľom DOO sa môže stať každý veterinárny lekár, ktorý :

 • je členom EESVO
 • vlastní Osvedčenie o splnení podmienok na výkon veterinárnej liečebnej a preventívnej činnosti
 • má minimálne prístrojové vybavenie, ktoré mu umožňuje priamu a nepriamu oftalmoskopiu, gonioskopiu, tonometriu a biomikroskopiu s minimálnym zväčšením 10x
 • absolvoval odbornú špecializačnú skúšku pre posudzovateľa DOO

Skúška je inštitúciou EESVO. Uchádzač podáva písomnú prihlášku. EESVO po dohode so skúšobnou komisiou určí termín skúšky. Poplatok za preskúšanie je 250 €. Kritériá pre uchádzača na skúšku posudzovateľa DOO:

 • 3-ročná prax vo veterinárnej oftalmológii;
 • dokumentácia z vyšetrenia minimálne 500 psov, pričom najmenej 150 z týchto prípadov musí byť vyšetrených pod vedením dvoch rozdielnych posudzovateľov DOO uznaných EESVO. Zo všetkých vyšetrení je nutné uchovať záznam.
 • dokumentácia z vyšetrenia minimálne 100 mačiek. Zo všetkých vyšetrení je nutné uchovať záznam.

Odporúčaná literatúra na vyšetrovanie – Zoznam odporúčanej literatúry ku skúške pre posudzovateľov DOO (len pre registrovaných členov)

EESVO menuje členov skúšobnej komisie z radov členov Komisie pre sledovanie DOO.

Priebeh skúšky

 • Každý uchádzač posúdi obrazové dokumenty DOO, pričom 10 DOO postihujúcich predné segmenty oka, 10 zadné segmenty oka. Určí diagnózu (1 bod), plemennú predispozíciu (1 bod) a možnosť terapeutického ovplyvnenia (1 bod). Môže tak celkovo získať 60 bodov.
 • V písomnom teste uchádzač preukazuje znalosti o troch DOO vybraných skúšajúcimi (každé za 0 – 5 bodov) so zameraním na klinický obraz a diagnostiku DOO.
 • Nakoniec uchádzač prezentuje vlastne klinické prípady DOO vrátane obrazovej dokumentácie (prípadne histologické, patologické preperáty).

Skúšku úspešne absolvuje ten uchádzač, ktorý získa minimálne 60 z 85 možných bodov. V prípade neúspechu sa uchádzač môže na skúšku prihlásiť najskôr o 6 mesiacov (vrátane opätovného uhradenia poplatku za skúšku).