Študent

Študentským členom sa môže stať študent univerzity veterinárskeho lekárstva na území Európskej únie, akademické diplomy ktorej sa v členských štátoch automaticky uznávajú a ktorý:

  • zaregistroval sa na internetovej stránke spoločnosti vyplnením registračného formulára, prípadne osobne na akcii, ktorej organizátorom je asociácia
  • poslal písomnú prihlášku (e-mail), obsahujúcu osobné údaje, adresu, e-mail, telefónne číslo, miesto súčasného zamestnania a rok ukončenia štúdia na e-mailovú adresu: okulistyka.lew@gmail.com
  • preukázal sa výkazom o riadnom štúdiu alebo platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium ceterinárneho lekárstva
  • zaplatil zvýhodnený členský poplatok (50% z členského poplatku): 10 € (IBAN: 2609000000005109026880)

Členstvo študentského člena je obmedzené len po dobu riadneho štúdia. Študenský člen je povinný preukazovať svoj status študenta predložením potvrdenia o štúdiu vystaveného študijným oddelením príslušnej fakulty na sekretariáte spoločnosti, resp. platnou a aktuálnou študentskou kartou (ISIC) osvedčujúcou štúdium veterinárskeho lekárstva.

V prípade nesplnenia hore-uvedenej povinnosti je asociácia oprávnená rozhodnúť o zániku člentského člena bez nároku na vrátenie zvýhodneného členského príspevku.

Individuálni študentskí členovia majú všetky práva a povinnosti riadnych členov, pokiaľ nie je v stanovách alebo rozhodnutím pléna stanovené inak.