Ciele a úlohy

Východoeurópska spoločnosť veterinárnych oftalmológov (EESVO) bola založená v roku 2014 za účelom poskytovania ďalšieho vzdelávania veterinárnych lekárov a na výskum v oblasti veterinárnej oftalmológie v spolupráci s profesijnými združeniami veterinárnych lekárov a veterinárnymi univerzitami v jednotlivých štátoch východnej Európy. EESVO je nezávislá spoločnosť.

Naše ciele sú

  • Podporovať a informovať odbornú verejnosť o činnosti veterinárnych lekárov v oblasti
    oftalmológie
  • Úzko spolupracovať s profesijnými združeniami veterinárnych lekárov jednotlivých štátov a veterinárnymi univerzitami pri príprave špecializačných kurzov, seminárov a ďalších akcií zameraných na oblasť veterinárnej oftalmológie
  • Podieľať sa na sústavnom a systematickom zvyšovaní odbornej úrovne svojich lenov a zabezpečovať výmenu skúseností medzi veterinárnymi lekármi, špecialistami na veterinárnu oftalmológiu a študentami veterinárnej medicíny
  • Zabezpečovať postgraduálne štúdium/ sústavné vzdelávanie svojich členov
  • Organizovať špecializované sympóziá, konferencie, semináre a odborné kurzy
  • Uskutočňovať vydavateľskú činnosť so zameraním na odborné publikácie ohľadne veterinárnej oftamológie a sprostredkovať informácie zo zahraničných publikácií a periodík