Członkostwo

Członek

Każdy wnioskodawca który spełni następujące warunki może stać się Członkiem EESVO

  • ma ukończone wykształcenie wyższe w zakresie medycyny weterynaryjnej
  • przesłał podanie w formie pisemnej (e-mail), zawierające: dane osobowe, adres, e-mail, telefon, miejsce aktualnej pracy, rok ukończenia studiów oraz potwierdzenie opłacenia rocznej składki członkowskiej na dany rok. E-mail: contact@eesvo.org
  • roczna składka członkowska – 150 zł  (IBAN: PL 56 1930 1695 2500 0579 8410 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Polska), musi być opłacona do końca kwietnia bieżącego roku

Proszę podać imię i nazwisko we wiadomości dla odbiorcy aby zidentyfikować nadawcę.

W przypadku opłacenia składki członkowskiej, również w celu przedłużenia członkostwa w celu ułatwienia weryfikacji bieżącego członkostwa.

Honorowy członek

Honorowym członkiem EESVO może stać się osoba fizyczna lub prawna, której kandydatura została zatwierdzone na Walnym Zgromadzeniu. Przy podejmowaniu decyzji o nadaniu honorowego członkostwa Towarzystwa, Walne Zgromadzenie powinno wziąć pod uwagę  przede wszystkim aktywność kandydata (kandydatki) w dziedzinie medycyny weterynaryjnej, a zwłaszcza jego (jej) zasługi w rozwoju nauk weterynaryjnych, zasługi w dziedzinie weterynaryjnej praktyki okulistycznej oraz zasługi w rozwoju Towarzystwa.

Honorowy członek ma prawo do uczestnictwa w kongresach i innych imprezach organizowanych przez Towarzystwo bezpłatnie. Członkostwo członka honorowego nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia z tytułu wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Student

Członkostwo studenckie może być nadane studentom uniwersyteckich wydziałów weterynaryjnych z obszaru Europy, spełniającym następujące warunki:

  • przesłanie mailem wypełnionego formularza rejestracyjnego, lub dokonanie osobistej rejestracji na spotkaniu organizowanym przez Towarzystwo
  • przedstawienie wykazu zaliczeń lub ważnej legitymacji studenckiej (ISIC) poświadczającej jego/jej status studenta weterynarii
  • opłacenie składki członkowskiej (50% opłaty członkowskiej): 75 zł na konto: IBAN: PL 56 1930 1695 2500 0579 8410 0001 Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Polska

Proszę podać imię i nazwisko we wiadomości dla odbiorcy aby zidentyfikować nadawcę.

Czas trwania członkostwa studenckiego jest ograniczony do czasu trwania studiów. Członkostwo studenckie musi być potwierdzane w Sekretariacie Towarzystwa  pisemnym zaświadczeniem wydanym przez odpowiedni dla miejsca studiów dziekanat lub przedstawieniem ważnej legitymacji studenckiej (ISIC).

W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionego, Towarzystwo uprawnione jest do podjęcia decyzji o zakończeniu członkostwa danego studenta bez prawa zwrotu preferencyjnej składki członkowskiej.

Indywidualni studenci mają prawo do częściowego zwolnienia z uiszczania opłat związanych z ich udziałem w poszczególnych przedsięwzięciach lub imprezach organizowanych przez EESVO lub związanych z jego działalnością.

Egzaminator HED

Każdy lekarz weterynarii może stać się egzaminatorem HED pod warunkiem, że spełnia następujące kryteria:

  • jest członkiem EESVO
  • they are a holder of a Certificate of Compliance with the Conditions for Practising Veterinary Curative and Preventive Activities
  • posiada minimalne wyposażenie umożliwiające wykonywanie bezpośredniej i pośredniej oftalmoskopii, gonioskopii, tonometrii, biomikroskopii o minimalnym powiększeniu 10x i urządzenie rejestrujące w celu dokumentacji wyników
  • zdał z powodzeniem specjalistyczny egzamin dla egzaminatorów HED